Reklamacje wad produktów
 1. Sprzedający przestrzega obowiązku dostarczania produktów do Klienta bez żadnych wad. Ponadto produkty są dostarczane, jako nowe, oryginalne i w oryginalnych opieczętowanych opakowaniach, powyższe nie dotyczy produktów typu perfumetka, które to, są jedynie odpowiednikiem zapachu inspirowanym zapachami znanych producentów perfum z całego świata.
 2. W przypadku, gdy produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji istnieją stosowne przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121 ze zm.) w tym m.in. art. 556 – 576. 
 3. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną.
  1. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz
   1. nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć,
   2. nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez Sprzedającego lub reklamę
   3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego
   4. została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.
  2. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez Kupującego towar,
   1. jest własnością osoby trzeciej
   2. jest obciążony prawem osoby trzeciej albo
   3. cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu. 
 1. W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do Sprzedającego reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
  1. wymiany towaru na nowy;
  2. naprawy towaru,
  3. obniżenia ceny,
  4. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. 
 1. Wybór żądania zależy od Kupującego. Sprzedający może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności,
  1. łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
  2. charakter wady – istotna czy nieistotna;
  3. to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 2.  Jeśli Kupujący żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Kupującego:
  1. Byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedającego
  2. W porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
 3. Sprzedający może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Kupujący może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. 
 4. Sprzedający wymienia towar lub usuwa wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli Sprzedający nie dochowa tego terminu, Kupujący może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedającego i upływu wyznaczonego terminu Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
 5. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności Sprzedającego istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to Sprzedający musi udowodnić, że wada powstała z winy Kupującego. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, Kupujący powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
 6. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne Kupujący może przekazać Sprzedający bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) w punkcie odbioru pod adresem Perfumik.pl, ul. Wodzisławska 12 lok U2, 44-240 Żory albo wysyłać listem poleconym na adres Perfumik.pl, ul. Wodzisławska 12 lok U2, 44-240 Żory, z dopiskiem "Reklamacja Perfumik.pl" lub na adres e-mail biuro@perfumik.pl 
 7. Jeżeli żądanie złożone przez konsumenta przy reklamacji dotyczy,
  1. naprawy towaru,
  2. wymiany towaru na nowy,
  3. obniżenia ceny towaru,

to na Sprzedającym spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

 

Zasady reklamacji produktów wchodzą w życie z dniem 01.01.2021

 

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl